Home Info Produkten E-mail Achterhoek Download Zoeken Nieuws Startpagina's Startpunten Uitgaan Handig Links
www.recalc.nl

HTML & Web Design

RGB Kleurentabel


      FFFFFF       FFFFCC       FFFF99       FFFF66       FFFF33       FFFF00       FFCCFF       FFCCCC

FF9933
FF9900
FF66FF
FF66CC
FF6699
FF6666
FF6633
FF6600

FF0099
FF0066
FF0033
FF0800
CCFFFF
CCFFCC
CCFF99
CCFF66

CC99FF
CC99CC
CC9999
CC9966
CC9933
CC9900
CC66FF
CC66CC

CC3333
CC3300
CC00FF
CC00CC
CC0099
CC0066
CC0033
CC0000

99CC99
99CC66
99CC33
99CC00
9999FF
9999CC
999999
999966

9933FF
9933CC
93399
993366
993333
993300
9900FF
9900CC

66FF33
66FF00
66CCFF
66CCCC
66CC99
66CCC66
66CC33
66CC00

666699
666666
666633
666600
6633FF
6633CC
663399
663366

33FFFF
33FFCC
33FF99
33FF66
33FF33
33FF00
33CCFF
33CCCC

339933
339900
3366FF
3366CC
336699
336666
336633
336600

330099
330066
330033
330000
00FFFF
00FFCC
00FF99
00FF66

0099FF
0099CC
009999
09966
009933
009900
0066FF
0066CC

003333
003300
0000FF
0000CC
000099
000066
000033
EE0000

110000
00EE00
00DD00
00BB00
00AA00
008800
007700
005500

000077
000055
000044
000022
000011
EEEEEE
DDDDDD
BBBBBB

FFCC99
FFCC66
FFCC33
FFCC00
FF99FF
FF99CC
FF9999
FF9966

FF33FF
FF33CC
FF3399
FF3366
FF3333
FF3300
FF00FF
FF00CC

CCFF33
CCFF00
CCCCDD
CCCCCC
CCCC99
CCCC66
CCCC33
CCCC00

CC6699
CC6666
CC6633
CCC6600
CC33FF
CC33CC
CC3399
CC3366

99FFFF
99FFCC
99FF99
99FF66
99FF33
99FF00
99CCFF
99CCCC

999933
999900
9966FF
9966CC
996699
996666
996633
996600

990099
990066
990033
990000
66FFFF
66FFCC
66FF99
66FF66

6699FF
6699CC
669999
669966
669933
669900
6666FF
6666CC

663333
663300
6600FF
6600CC
660099
660066
660033
660000

33CC99
33CC66
33CC33
33CC00
3399FF
3399CC
339999
339966

3333FF
3333CC
333399
333399
333333
333300
3300FF
3300CC

00FF33
00FF00
00CCFF
00CCFF
00CC99
00CC66
00CC33
00CC00

006699
006666
006633
006633
0033FF
0033CC
003399
003366

DD0000
BB0000
AA0000
AA0000
770000
550000
440000
220000

004400
002200
001100
001100
0000DD
0000BB
0000AA
000088

AAAAAA
888888
777777
555555
444444
222222
111111
000000


RECALC Computersystemen   Lichtenvoorde NL   Internet: www.recalc.nl
Tel. +31-544-373697    Fax +31-544-377825    E-mail: webmaster@recalc.nl

Terug naar index